Svensk version längre ned.

Job description
We are expanding a new device & instrument product development team! Do you want to create concepts and design in development projects? Furthermore, if you want you can lead and/or be part of expert/sounding board for a discipline or the whole.
Do you have similar experience in software, hardware or mechanics?

If “YES” on the above, we are interested in you and want to talk to you! If you also know or want to learn medical technology, then we are even more interested in you.

The team looking for you belongs to a new business area within Prevas Stockholm, which has the ambition to become a leading mechatronics and medical device design house.

Prevas is a consulting company established since 1985 with a strong history of developing meaningful and technically advanced products. Our partners consist of a mix between industry-leading companies and very exciting start-ups. At our Stockholm offices, we have both in-house operations and exciting assignments with customers. At Prevas, you will be involved in developing tomorrow’s products!

Your role will be defined together with you, but you can be a concept maker, architect, designer-lead for a design discipline, such as eSW, SW, HW, mech, electronics, or for the entire device/instrument system. Your duties may include, for example:

 • Research and make technology choices
 • Set requirements and design and partition the system to achieve customer requirements
 • design prototypes and final product
 • Manage and discuss design changes
 • Documentation of the system

In Sundbyberg we are particularly proud of our in-house operations, where we develop products for customers according to our certified ISO 13485 quality management system.

What we offer

 • You will have the opportunity to actively help build “the team”, the team that you always dreamt to be part of.
 • We encourage people to try new ways of working and tools to drive innovation in our daily work and there are great opportunities for skills development through learning lunches, seminars, training and technology groups.
 • We have a major impact on our own work situation.
 • Developing and varied projects that make a difference for the world.
 • We care about our well-being and health and continuously organize team activities.
 • We welcome diversity and value each employee’s unique qualities and perspectives
 • We have “Kollektiv avtal”

 

Questions about the position
For questions about the position, you are welcome to contact the recruiting manager:
Robert Tönhardt, email: roto@prevas.se, Cell:+46 703790703

Our Core Values
Common Core Values are the key to our success. They pave the way for better communication and collaboration, reduce the need for detailed rules and regulations, and make our organization more agile and dynamic. Sharing values gives greater freedom to act without detailed rules. Sharing common values does not mean that we are all equal. We love differences and promote diversity. We believe that unique individuals are important for creating strong and successful teams. Our values guide our daily behaviour towards both customers and employees. When we respect our values and behave in accordance with them, we express our corporate culture. At Prevas, we summarize our values in the acronym BOAT – Business driven, Open-minded, Active and Team player.

 

 

 

Svensk version

Arbetsbeskrivning
Vi expanderar ett nytt device & instrument-produktutvecklingsteam!
Vill du i utvecklingsprojekt ta fram koncept, starta utvecklingen och designa?
Vidare ges möjlighet till att leda och/eller vara bollplank för en disciplin eller helheten.
Har du liknande erfarenhet inom mjukvara, hårdvara eller mekanik?
Om “JA” på ovan så är vi intresserade av dig och hoppas få inleda en dialog för att prata mer! Om du även kan eller vill lära dig medicinteknik, ja då är vi ännu mer intresserade av dig. 

Teamet som söker dig tillhör ett nytt affärsområde inom Prevas Stockholm som har ambitionen att bli ett ledande mekatronik och medicintekniskt designhus.

Prevas är ett konsultföretag som etablerade sen 1985 med en stark historik av att utvecklat meningsfulla och tekniskt avancerade produkter. Våra samarbetspartners består av en mix mellan branschledande företag och mycket spännande start-ups. På våra Stockholmskontor kan vi både erbjuda in-house verksamhet och spännande uppdrag hos kund. På Prevas kommer du få vara med och utveckla morgondagens produkter!

Vem du är
Din roll kommer definieras tillsammans med dig, men du kan vara konceptmakare, arkitekt, konstruktör-lead för en design-disciplin, såsom eSW, SW, HW, mech, elektronik, eller för hela device/instrument systemet. Dina arbetsuppgifter kan till exempel innefatta:

 • Undersöka och göra teknikval 
 • Kravställa och designa och partitionera systemet för att uppnå kundens krav
 • design och konstruktion
 • Hantera och diskutera designförändringar
 • Dokumentation av systemet

På våra kontor i Sundbyberg och Uppsala är vi extra stolta över vår inhouse-verksamhet, där vi utvecklar produkter åt kunder enligt vårt eget kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 13485.

Vad erbjuder vi

 • Du kommer få möjlighet att aktivt hjälpa till med att bygga den grupp du själv alltid velat arbeta med
 • Vi uppmuntrar till att prova nya arbetssätt och verktyg för att driva innovation i vårt dagliga arbete och det finns stora möjlighet till kompetensutveckling genom learning lunches, seminarier, utbildningar och teknikgrupper
 • Vi har stor påverkan på vår egen arbetssituation
 • Utvecklande och varierande projekt som gör skillnad för riktiga användare och världen
 • Vi värnar om vår trivsel och hälsa och anordnar kontinuerligt teamaktiviteter med t.ex teknik- och kompetensmöten, konferensresor, motionslopp m.m.
 • Vi välkomnar mångfald och värdesätter varje medarbetares unika egenskaper och perspektiv
 • Vi har kollektivavtal

 

Frågor kring tjänsten
För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Robert Tönhardt, email: roto@prevas.se, Cell:+46 703790703

Våra Core Values
Gemensamma kärnvärden är nyckeln till vår framgång. De banar vägen för bättre kommunikation och samarbete, minskar behovet av detaljerade regler och förordningar och gör vår organisation mer agil och dynamisk. Att dela värderingar ger större frihet att agera utan detaljerade regler. Att dela gemensamma värderingar betyder inte att vi alla är lika. Vi älskar skillnader och främjar mångfald. Vi tror att unika individer är viktiga för att skapa starka och framgångsrika team. Våra värderingar styr vårt dagliga beteende gentemot både kunder och medarbetare. När vi respekterar våra värderingar och uppträder i enlighet med dem, ger vi uttryck för vår företagskultur. På Prevas sammanfattar vi våra värden i akronymen BOAT – Business driven, Open-minded, Active och Team player.

 

 

 

 

Robert Tönhardt
Business Unit Manager
robert@myra.se
+46 703 790 703

New business or questions? Don’t hesitate dropping us a line or giving me a call!